‘Sri Ramana Ananda Lahari’ – @ Chennai on July 30th,2022