Dasaka Samvatsara Mahotsavam (10th year celebration of AVM) & Sivaratri Camp @ AVM – 26th Feb to 1st Mar 2022