Bhagavan’s 69th Samadhi Day Aradhana – Chennai – May 1st 2019